γ¨γ‚Šγ‚γˆγšγ•γ£γγ‹γ‚‰γ“γ‚Œγ‚’γƒγƒ©γƒγƒ©θ¦‹γ¦η„‘ι™γ«MPε›žεΎ©γ—γ¦γ„γ‚‹

Sign in to participate in the conversation
ダンディンドン

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!